Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownicy

Czcionka:

KADRA

- mgr Mirosława Walkowiak – Kierownik OPS
- Lucyna Łojek – Główna księgowa
-
mgr Sylwia Rychlik - Księgowa
- Teresa Makowiak – Księgowa
​- Magdalena Robakowska - Dział świadczeń, dodatki mieszkaniowe, energetyczne
- mgr Milena Jankowska - Asystent rodziny
- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, program 500 +: mgr Marta Olejnik, mgr Joanna Hojan, mgr Julita Styczyńska
​- Pracownicy socjalni: Anna Krawczyk, Violetta Cerba, Małgorzata Jankowska, mgr Natalia Jesionkowska

Pracownicy socjalni:
telefon kontaktow: . 618134-062 lub 697-888-714

1. Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Krawczyk

REJON PRACY:
Wioski:

1. Drożdżyce
2. Modrze
3. Smętówko
4. Strykowo
5. Strykówko
6. Sapowice
7. Wielkawieś
8. Żydowo
Miasto Stęszew: ( ulice)
 B.Chrobrego, Dworcowa, Składowa, Andrzejewskiego, 25 Stycznia, Wjazdowa, Nowotki, Mosińska, Różana, Sasankowa, Malwowa, Chabrowa, Fiołkowa, Podgórna, Piłkarska, Sportowa, Szachowa, Hokejowa, Bojerowa, Łyżwiarska, Pływacka, Regatowa, Wioślarska, Żeglarska, Trzebawska, Topolowa, Dębowa, Łozowa, Jaworowa, Bluszczowa, Wierzbowa, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Akacjowa.

2. Starszy specjalista pracy socjalnej Violetta Cerba

REJON PRACY:
Wioski:
1. Jeziorki
2. Mirosławki
3. Piekary
4. Rybojedzko
5. Słupia
6. Skrzynki
7. Tomice
8. Tomiczki
Miasto Stęszew: ( ulice)
Bukowska, Łukaszewicza, Kwiatowa, Powstańców Wlkp. 28 Grudnia, Paderewskiego, Narutowicza, Kasprzaka, Puławskiego, Wojciechowskiego, Krasickiego, Tomickiego.

3. Starszy specjalista pracy socjalnej: Małgorzata Jankowska

REJON PRACY:
Wioski:
1. Dębno
2. Dębienko
3. Górka
4. Krąplewo
5. Łódź
6. Trzebaw
7. Witobel
Miasto Stęszew: ( ulice)
Poznańska, Wojska Polskiego, Chmielniki, Młodych Przemysłowców, Piotra Skargi, Parkowa, Norwida, Korczaka, Chybickiego, Skorupki, Prusa, Słowackiego, Mickiewicza, Reya.

4. Pracownik socjalny: mgr Natalia Jesionkowska

REJON PRACY
Wioski:
1. Będlewo
2. Srocko Małe PGR
3. Srocko Małe wieś
4. Twardowo
5. Wronczyn
6. Zaparcin
7. Zamysłowo
Miasto Stęszew: ( ulice)
Kościańska, Kanałowa, Laskowa, Szpitalna, Ślusarska, Ogrodowa, Błażejewskiego, Dr.Białego, Grobla, Kosickiego, Pl.Kościuszki, Rynek, Szkolna, Kuśnierska, Kościelna, Kręta, Łąkowa, Błonie, Krótka, Lipowa, Polna, Nowa, Kórnicka, Folwarczna, Ostatnia, Zakole.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi
służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, PROGRAM 500+

mgr Marta Mrozowska
mgr Marta Olejnik
mgr Julita Styczyńska

telefon kontaktowy: 61 8134- 062
lub 697-888-051

adres mail: ops@steszew.pl

 Do zadań referenta ds świadczeń rodzinnych należy:

1.Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne

2.Przygotowywanie i sporządzanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych

3.Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami rodzinnymi

4.Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych  do bazy komputerowej Działu.

5.Prowadzenie korespondencji Działu  w zakresie świadczeń rodzinnych  oraz skarg i wniosków a w szczególności:

  a) przyjmowanie i rejestrowanie wnoszonych pism, zażaleń, wyjaśnień, odwołań,

  b) prowadzenie korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych,

 c) nadzorowanie terminowego i prawidłowego wysyłania korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych,

 d) prowadzenie rejestru decyzji przyznanych świadczeń rodzinnych.

6.Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji świadczeń rodzinnych

7.Wystawianie zaświadczeń odnośnie udzielanych świadczeń rodzinnych

8.Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych

9.Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.

10.Sporządzanie bilansów potrzeb i sprawozdawczości w sprawach świadczeń rodzinnych.

 Do zadań referenta ds. funduszu alimentacyjnego należą:

1. przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń z funduszu  alimentacyjnego,

2.kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach  o przyznanie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3. przygotowywanie decyzji przyznających świadczeń   z funduszu alimentacyjnego,

4.przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,

5.obsługa programów komputerowych funduszu  alimentacyjnego,

6.sporządzanie sprawozdań z funduszu alimentacyjnego.

 

 ASYSTENT RODZINY

mgr Milena Jankowska

telefon kontaktowy:   61 8134-062

 adres mail: ops.@steszew.pl

 Do zadań asystenta rodziny należy:  

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno - emocjonalnego, diagnostyczno - monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 3. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 10. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 11. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 12. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
   


 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny